پیام مدیریت

دنياي صنعت کاشي و سرا ميک به سرعت در حال دگرگوني است . همگامي با اين تغيير و تحولات جهاني ، کاري بس دشوار است. سليقه ها مصرف کنندگان کاشي وسراميک در جهان کنوني روبه پيشرفت است وکيفيت در توليد اکنون ديگر سليقه نيست بلکه وظيفه به شمار مي رود. همانطورکه جهان به سوي وحدت پيش مي رود و در زماني که برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي بين کشورهاي مختلف را براي نزديکتر شدن هرچه بيشتر مردم جهان به هم شاهد خواهيم بود. بر اين باوريم که بايد در دهکده جهاني با توليد کيفي مطابق با استانداردهاي جهاني وحفظ طبيعت به عنوان يک امانت براي نسل هاي بعد عمل نماييم. ما همواره به اين مي انديشيم محصول عالي توليد و اطمينان حاصل نمايم که به اميد خدا هميشه در مسير پيشرفت خواهيم بود